گزارش تصویری عاشورای حسینی در کرمانشاه

کرمانشاه - کلمه نیوز - گزارش تصویری اختصاصی کلمه نیوز از روز عاشورا 1401 در کرمانشاه

عکاس : محمد حقیقی راد