هرمزگان به نماینده ای در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیاز دارد

هرمزگان/کلمه نیوز-مجلس علاوه بر شرایط مهمی چون کارآمدی، تجربه، سلامت و صراحت به نمایندگانی احتیاج دارد که مستقل باشند.

نماینده‌ای که دغدغه‌اش شغل و جایگاه اداری خویش پس از دوره نمایندگی نباشد.

افکار عمومی باید پیگیری کند که ‌نمایندگان مجلس قبل از دوره نمایندگی، در کدام نهاد و وزارت‌خانه بوده‌اند و پس از پایان دوره نمایندگی در چه نهاد و وزارت‌خانه خدمت خواهند کرد. ‌

لذا دکتر اسحاق عامری که سالهای مدیدی در وزارت بهداشت و درمان دارای مسئولیت های خطیری بوده، قطعا پس از راهیابی به مجلس نیز در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس فعالیت خواهد کرد و می تواند کمبودهای بهداشتی و درمانی استان هرمزگان را بهتر پیگیری و رفع نماید.

پایان خبر/