انتصاب «علی قاضی» به عنوان رئیس ستاد انتخاباتی قالیباف در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور

طی حکمی از سوی داود فریدفر رئیس ستاد ملی ایران ما ، آقای دکتر علی قاضی رئیس ستاد انتخاباتی قالیباف در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور منصوب شد.

کلمه نیوز_ علی قاضی مدیر مجامع و حسابرسی سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی بعنوان رئیس ستاد انتخاباتی ( ایران ما ) محمد باقر قالیباف در کشور منصوب شد.

طی حکمی از سوی داود فرید فر رئیس ستاد انتخاباتی (ملی ایران ما ) دکتر محمد باقر قالیباف ، دکتر علی قاضی بعنوان رئیس ستاد مناطق آزاد ویژه اقتصادی ایران ما ( دکتر محمد باقر قالیباف در کشور) منصوب شد.