طی حکمی از سوی دکتر داود فریدفر رئیس ستاد ملی ایران ما دکتر قالیباف در کشور؛ 

رضا سهیلی به عنوان رئیس ستاد ایران ما دکتر قالیباف در استان فارس منصوب شد

«رضا سهیلی» به‌عنوان رئیس ستاد ایران ما دکتر قالیباف در استان فارس منصوب شد.

کلمه نیوز_ «رضا سهیلی» بعنوان رئیس ستاد ایران ما دکتر قالیباف در استان فارس منصوب شد.