زایمان در آب؛ آری یا خیر؟

تحقیقات نشان می دهد استفاده از استخر آب در حین زایمان برای بارداری های کم خطر به اندازه زایمان خارج از آب ایمن است.

گروه ایرنا زندگی– یکی از مهم ترین دغدغه های مادران باردار نوع زایمان است. از طبیعی و سزارین بودن انتخاب آنها که بگذریم، خود انتخاب زایمان طبیعی به همین جا ختم نمی شود. مدتی است که در تمام کشورهای دنیا زایمان طبیعی را به نوع خاصی با اسم زایمان در آب  هم انجام می دهند. این زایمان که در راستای کم شدن درد و عوارض زایمان برای مادر و نوزاد طراحی شده و اجرا می شود، اخیرا در برخی از مشاهدات و یا حتی مقالات علمی در جایگاه اشکال قرار گرفته است و برای احتمال خطرات آن در مقایسه با زایمان خارج از آب مورد مطالعه دانشمندان و پزشکان زیادی قرار گرفته است. شاید یکی از دلایلی که این موضوع مورد مطالعه قرار می گیرد این باشد که در کشورهای پیشرفته اولویت پیشنهادی پزشک به فرد، زایمان طبیعی است. این در حالی است که در کشور ما انتخاب زایمان به روش سزارین به سادگی مورد پذیرش پزشکان قرار می گیرد و بر همین اساس هم آمار زایمان سزارین در ایران بیشتر از زایمان طبیعی است.