امروز بانک ها تا چه ساعتی باز هستند؟

گروه اقتصادی: بانک های دولتی و خصوصی امروز چهارشنبه تا ساعت ۱۲ظهر فعالیت خواهند کرد.مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در این خصوص گفته ساعت کاری بانک‌های دولتی، امروز تا ساعت ۱۲ خواهد بود. بانک مرکزی نیز امروز تا ساعت ۱۴ فعالیت خواهد کرد.

گروه اقتصادی: بانک های دولتی و خصوصی امروز چهارشنبه تا ساعت ۱۲ظهر فعالیت خواهند کرد.مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در این خصوص گفته ساعت کاری بانک‌های دولتی، امروز تا ساعت ۱۲ خواهد بود. بانک مرکزی نیز امروز تا ساعت ۱۴ فعالیت خواهد کرد.